آخرین اخبار :

شهری

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
۱۳۵۵ میلیارد تومان اعتبار به حساب شهرداری های استان واریز شد
  اختصاص 1400 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری ها جهت اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی