آخرین اخبار :

کشاورزی

ذخیره ۷۶ هزار تن گندم در مازندران
افزایش ۸۳ درصدی صید ماهی در مازندران
۱۵۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی مازندران زیرکشت محصولات کشاورزی است
۷۰ درصد آب بندان‌های قائم‌شهر پرشده است
مسیر امن برای مهاجرت ماهیان مولد در رودخانه های شیلاتی مازندران فراهم شد
افزایش بهره‌وری منابع تولید از نیازهای اساسی بخش کشاورزی است
احیای طرح تنفس جنگل با صنوبر کاری