آخرین اخبار :
کد خبر : 33487 یکشنبه 8 اسفند 1400 دولت و ادارات

سفرهای استانی دولت حرکت بخش است/ به اثربخشی سفرها توجه بیشتری شود/ رییس جمهور جمعه۱۳ اسفند به مازندران سفرمی کند

در کشورما قضاوت در باره رویدادها وفعالیت ها تابع پیش داوری ها و سوگیری های سیاسی است که بطور مشخص شامل سفرهای استانی دولت ها نیز می شود. نگارنده قصددارد دراین قلم به موضوع سفرهای‌استانی‌در دولت سیزدهم بپردازدکه جمعه ۱۳ اسفند به استان مازندران سفر خواهدکرد.

سفرهای استانی دولت حرکت بخش است/ به اثربخشی  سفرها توجه بیشتری شود/ رییس جمهور جمعه۱۳ اسفند به مازندران سفرمی کند

🟢در کشورما قضاوت در باره رویدادها وفعالیت ها تابع پیش داوری ها و سوگیری های سیاسی است که بطور مشخص شامل سفرهای استانی دولت ها نیز
می شود. نگارنده قصددارد دراین قلم به موضوع سفرهای‌استانی‌در دولت سیزدهم بپردازدکه جمعه ۱۳ اسفند به استان مازندران سفر خواهدکرد. 
🟢مخالفان سفرهای استانی‌ که بیشترطیف‌منتقدان سیاسی‌دولت  هستند. نمایشی بودن، دورزدن قانون، هزینه زا بودن ،تکراری و کم اثر بودن را از معایب سفرهای استانی دولت می دانند. 
🟢اما موافقان سفرهای‌استانی نظارت میدانی و بی واسطه دولت، ارتباط مستقیم صف و ستاد، آشنایی نزدیک با مشکلات محلی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت ارتباط دولت با مردم وشیوه درست حکمرانی را از دلایل موافقت‌خود‌برمی‌شمارنند.‌
🟢 نگاه صاحب این سطوربه مقوله سفرهای استانی دولت صفریاصدی نیست بلکه معتقدم می شود از سفرهای استانی یک جریان سازندگی و تعاملی وحرکت بخشی‌ساخت ؛ بشرطهاوشروطها!
🟢اینکه بگوییم دولت مرکزی نهادهای محلی دراستان‌هادارد و طبق یک سیستم سلسه مراتبی امور کشور را رصد وپایش می کند با ساختارسیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اداری کشورماساز گاری ندازد. لذا پیماش محلی و میدانی موجب راستی آزمایی گزارش های اداری می شود.‌
🟢به اعتقاد نگارنده بجای پاسخ کلی مثبت و منفی به موضوع سفرهای استانی که در دولت های مختلف با روش هاوشرایط متفاوتی صورت می گرفت باید میزان اثربخشی، بهینه سازی سفرها، اثرگذاری و ماهیت سفر به دقت مورد تجزیه وتحلیل دولت محترم قرارگیرد تا این سفر ها موجب حرکت بخشی در استان ها و شهرستان ها شود.‌.‌
🟢براساس تجارب و مشاهده های میدانی براین باورم که سفرهای استانی مقامات ملی دراستان ها حرکت بخش است و موجب شکل گیری جریان کارو‌تلاش می شود بشرطی که در دفتر ریاست جمهوری ، وزرا و مجلس و در سطح استان ها و شهرستان‌ها مصوبات و تصمیمات در چارچوب یک جدول زمانی پیگیری مستمر شود.‌ 
🟢هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، حل تعارضات و اختلافات محلی ، هدایت وراهبری ملی و دستورات میدانی وبی واسطه مقامات ملی به مسوولان‌محلی برای تسریع در فعالیت های‌خارج از پایتخت ضرورت انکارناپذیر نظام اداری و سیاسی‌کشورماست.
🟢دولت محترم با آسیب شناسی وعارضه یابی سفرهای استانی به این نکته توجه داشته باشد که اگر اهداف ترسیمی سفربه‌ هردلیلی حاصل نشود یا با برزگ نمایی برنامه های سفر توقعات غیرقابل اجرا تبلیغ شود این سفرها به ضد خود تبدیل خواهدشد.‌
💠پی نوشت:سفرهای استانی باید مثل یک نرم افراز در مراحل مختلف بروزرسانی‌شودتااشکالات و‌نواقص احتمالی برطرف‌وسازو کارهای اثربخشی آن تقویت گردد والبته هراستانی باخلاقیت‌و‌ابنکار بدنبال حداکثرسازی منافع سفر دولت باشد. 
💠پی نوشت دوم: ضمن‌خداقوت وتشکر از دولت محترم جناب رییسی که رنج سفر  به استان‌ها را تحمل می کنند انتظار کارآمد سازی وشفاف سازی سفرهاواثر بخشی بیشترآن را مطالبه می کنم و پیشنهاد دارم دولت محترم دراین سفرها فرصتی هم برای نشست با منتقدین وگفت وگوباآنهادرنظر بگیرد. 
💠درباره مسائل و مطالبات استان  در قلم دیگری به تفصیل خواهم پرداخت.

ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگار و‌فعال فرهنگی و اجتماعی
 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها